Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai:

Waterworld Park Kft.
székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83/A 2. em.
cégjegyzékszáma: 01-09-997036
adószám: 24235440-2-43
elérhetőség: info@jadespirit.hu

Általános rendelkezések

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Waterworld Park Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), által szervezett Rendezvényeken (a továbbiakban „Rendezvények” és „Rendezvény”) való részvétel valamint a www.jadespirit.hu weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) internetes rendszerét használók (a továbbiakban: Felhasználó) és a Rendezvényeken részt vevők (a továbbiakban: Résztvevők), a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, továbbá a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltató által szervezett Rendezvényeken történő részvétellel kapcsolatban keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2.2. Szolgáltató különböző előadóművészeti-, zenei-, sport és egyéb eseményeket magában foglaló Rendezvényeket szervez, melyek közül az egyik a Jade Spirit Fesztivál. A Szolgáltató által szervezett Rendezvényeken történő részvételhez belépőjegyek értékesítését is biztosítja a Weboldalon. A Szolgáltató által szervezett Rendezvényeken történő részvétel feltétele belépőjegy vásárlása és a belépéskor a vásárlás igazolása valamint a Rendezvény területén karszalag viselése.

2.3. Felhasználó Szolgáltató Weboldalának használatakor a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek tartja.

2.4. Felhasználó és Résztvevő az ÁSZF elfogadásával és a szolgáltatások igénybevételével személyes adatokat kezel, a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben. Az adatkezelés részleteiről a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató nyújt tájékoztatást.

2.5. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a regisztrációkor rögzített adataira is átvezetni. Ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

2.6. Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérni az info@jadespirit.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, az adatvédelmi tájékoztatóban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettséggel érintett adatokat kivéve. A regisztráció törlése nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs lehetőség.

2.7. Felhasználó felelősséggel tartozik jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához harmadik személy jogosulatlanul hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. Ha feltételezhető, hogy harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

2.8. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, Felhasználóra és Résztvevőre. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító, számlázó partnereink, sem pedig egyéb alvállalkozók tevékenységére.

2.9. A Felek között vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a vásárlás megtörténtét igazoló tranzakciót azonosító adatok igazolják.

Felelősség

3.1. A Szolgáltató a fellépők és programok listáját jogosult megváltoztatni, Rendezvényeiről a Weboldalon szereplő fellépő- és programváltozás jogát fenntartja. Mindazonáltal Szolgáltató törekszik arra, hogy a Rendezvények a Weboldalon kommunikált tartalommal kerüljenek megrendezésre.

3.2. A Szolgáltató a Rendezvények megszervezése, lebonyolítása, valamint a jegyvásárlás során kizárólag a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét. Szolgáltató minden felelősséget kizár az olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online felületeken történő fizetés során vagy annak következtében keletkezik.

3.3 A Szolgáltató kizárja a felelősséget az olyan károkért, amelyeket a Felhasználó, Résztvevő, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

3.4. A Szolgáltató által szervezett Rendezvényeken egyes szolgáltatások igénybevétele külön jogviszony szerint, a Szolgáltató partnerei, valamint alvállalkozói és Résztvevő között bonyolódik. Szolgáltató a partnerei által nyújtott szolgáltatások iránti felelősséget magára nézve kizárja.

3.5. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget Rendezvényei területén őrizetlenül hagyott tárgyakért, beleértve a sátorban, lakókocsiban, parkolóban, az autóban, szálláson hagyott tárgyakat is.

3.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget a jegyvásárlás során pontatlanul megadott adatok miatt Felhasználót érő kárért. A számlát a Felhasználó által írásban megadott adatokkal állítja ki. A valós adatok megadásáért kizárólag Felhasználó felelős.

3.7. Felhasználó és Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jogosulatlan bankkártya és egyéb fizetési eszköz használat során a Felhasználót és Résztvevőt ért kárért Szolgáltató nem felel.

3.8. Résztvevő kijelenti, hogy polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában vesz részt a Szolgáltató Rendezvényeken és az általa (valamint kiskorú gyermeke és házi kedvence) által okozott károkért felelősséggel tartozik.

Jegyárak, jegyvásárlás, vásárlási feltételek

4.1. Az ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevétele jegyvásárláshoz kötött. A jegyek árának és fajtáinak meghatározása Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

4.2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Felhasználót terheli a felelősség.

4.3 A jegyek árának meghatározása a Rendezvény szervezőjének hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

4.4. A jegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott jegyet, akkor azt a kosarából bármikor eltávolíthatja, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

4.5. Fizetés nélküli jegyfoglalásra nincs lehetőség.

4.6. Jegyvásárlás elektronikus úton, a Weboldalon bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással minden Rendezvényre lehetséges. Az egyes Rendezvényeken a helyszínen történő jegyvásárláskor elérhető fizetési módok Rendezvényenként változnak (készpénzes illetve bankkártyás fizetés tekintetében).

4.7. Szolgáltató saját weboldalán működő kényelmes és biztonságos online fizetést a SimplePay Rendszeren keresztül biztosítja. Szolgáltató a vásárláskor megadott személyes adatokat átadja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. Az OTP Mobilszolgáltató Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata a https://simple.hu/aff weboldalon elérhető. A bakkártyás fizetés igénybevételével Felhasználó elfogadja a SimplePay Általános Felhasználási Feltételeit.

4.8. A vásárlás során megadott bankkártya adatokat Szolgáltató nem ismeri meg, a fizetés közvetlenül a SimplePay által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

4.9. Ha Felhasználó bankkártyás vásárlással fizeti ki a belépőjegye(ke)t, a SimplePay tranzakció azonosító és a Felhasználó neve szolgál a belépés igazolására; ha a Felhasználó banki átutalással fizetett, a rendelésazonosítót, illetve a vásárláskor megadott nevet a Rendezvényre való belépéskor megadva veheti át a belépésre és a Rendezvény területén tartózkodásra jogosító karszalagot.

4.10. Szolgáltató a vásárlásról Felhasználó részére hagyományos, papír alapú számlát bocsát ki. A Szolgáltató a számlát a Felhasználó által megadott adatok alapján, számlázóprogram (Számlázz.hu) közbeiktatásával bocsátja ki. Ha a Felhasználó a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet helytelenül adta meg, és a számla ezzel a tartalommal került kiállításra, úgy a Felhasználónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, amelyet a számla kibocsátásától számított maximum 10 naptári napon belül szükséges jeleznie. A Felhasználó számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak az info@jadespirit.hu címre továbbított e-mailben jelezheti.

4.11. Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben Szolgáltatónak nem áll módjában sem a jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni, az elmaradt Rendezvény eseteit kivéve ( lásd 4.12 – 4.15.).

4.12. Rossz idő esetén egy napos a Rendezvények elmaradásáról legkésőbb a Rendezvény napján a kezdés előtt 2 órával Szolgáltató a Weboldalon közleményt ad ki. Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy a Rendezvény megtartására készül, szükség esetén a kezdő időpont módosítása mellett. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében a Rendezvény adott programját, előadását vagy az egész Rendezvényt a kezdő időpontot követően a helyszínen is lemondja.

4.13. A Rendezvény elmaradása esetén a jegyek kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontját Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé. Amennyiben a Rendezvényen megtartani tervezett programnak kijelölt esőnapja is van, a megvásárolt jegyek árát Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Rossz idő miatt a program a megvalósítása közben félbeszakadt program megtartottnak minősül.

4.14. Amennyiben a Rendezvényen elmaradt program rossz idő miatt az esőnapon is lemondásra kerül, az elmaradt programra szóló jegyek az elmaradt programot követő munkanaptól számított 14 napon belül visszautalásra kerülnek, vagy előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató székhelyén válthatók vissza.

4.15. Több napos Rendezvény esetén Szolgáltató a Weboldalon a Rendezvény tervezett kezdőnapjától számított egy nappal korábban jelzi a Rendezvény vagy egy adott program elmaradását. Az elmaradt program napján a megvásárolt jegyek visszaváltására nincs lehetőség. Az elmaradt programra szóló jegyek az elmaradt programot követő munkanaptól számított 14 napon belül visszautalásra kerülnek, vagy előre egyeztetett időpontban Szolgáltató székhelyén válthatók vissza.

Belépés

5.1. A Fesztiválra és a Szolgáltató Rendezvényeire történő belépésre, valamint a Fesztivál és a Szolgáltató Rendezvényei ideje alatt a Rendezvény területén történő tartózkodásra kizárólag karszalag jogosít.

5.2. A karszalag épségét és viselését Szolgáltató és biztonságért felelős partnerei jogosultak a Rendezvény területére történő minden alkalommal történő belépésnél és a Rendezvény egész területén ellenőrizni. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Rendezvény helyszínén jogosulatlanul tartózkodó személyek a helyszínt elhagyják. Karszalag nélkül a Rendezvény területén tartózkodókat a Szolgáltató kivezettetheti.

5.3. A sérült karszalag érvénytelen, a megrongálódott, elveszett karszalagot Szolgáltató nem cseréli.

Magatartási szabályok

6.1. Résztvevők a Rendezvény területén tartózkodva kötelesek a Házirend szabályait betartva viselkedni és a Rendezvény szellemiségének megfelelően az általános magatartási normákat betartani. Résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét vagy vagyontárgyainak épségét sértheti vagy veszélyeztetheti. Résztvevők kötelesek figyelmet fordítani a természeti környezet megóvására a Rendezvény helyszínén.

6.2. Bármiféle promóciós, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a Fesztivál és a Szolgáltató Rendezvényeinek helyszínén csak Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

6.3. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos.

6.4. A Fesztivál területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket nem szolgálnak ki. Szeszesital vásárlásakor a vendéglátóipari egységek munkatársai jogosultak az életkor igazolására alkalmas személyi okmányok bemutatását kérni.

6.5. Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. Szolgáltató jogosult az ilyen szerveződést haladéktalanul felszámolni, a felszólítás után azon Résztvevőket, akik ezen tevékenységüket Szolgáltató vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) kérésére sem függesztik fel, a Rendezvény területéről kivezettetni.

6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén a biztonsági és magatartási szabályok betartását szerződött biztonsági szakemberek segítik és vállalja, hogy ezen szakemberekkel messzemenően együttműködik. Vészhelyzet esetén Felhasználó köteles követni ezen szakemberek utasításait.

Kép- és hangfelvétel

7.1. Résztvevő a Szolgáltató által szervezett Rendezvények területére történő belépéssel tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen való részvétel során róla kép- és hangfelvételt készülhet és kifejezett beleegyezését adja képmásának és megnyilvánulásainak rögzítéséhez és Szolgáltató általi közléséhez. Résztvevő ezeken a felvételeken kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Ha a Résztvevő közszereplő, beleegyezése nélkül is nevesíthető.

7.2. A Rendezvényeken készült képi és hanganyagokat Szolgáltató korlátozás és Résztvevő részére nyújtott ellenszolgáltatás nélkül jogosult felhasználni (így különösen de nem kizárólagosan az adott Rendezvény népszerűsítésére, többszörösítésre, közzétételre, átdolgozásra, nyilvánosságra hozatalra, nyilvánossághoz közvetítésére történő felhasználást). Résztvevő kijelenti, hogy ebben a körben Szolgáltató felé semmilyen követelést vagy igényt nem támaszt.

7.3. Résztvevő jogosult a Rendezvényeken kép- és hangfelvételt készíteni, azzal, hogy az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem ruházhatja át és nem hasznosíthatja. Szolgáltató minden olyan felelősséget kizár, amely jelen 7. pont be nem tartásáért Résztvevőt terheli.

Rendezvények egészségügyi biztosítása

A Rendezvények egészségügyi biztosítása mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. mellékletében foglalt szabályok szerint történik.

Házirend

Szolgáltató honlapján Házirendet tesz közzé, amely tartalmazza a Rendezvény idején és helyszínén irányadó magatartási és viselkedési szabályokat. A Házirend a Fesztivál beléptető kapuinál is megtalálható. Résztvevő a Rendezvény területére történő belépéssel vállalja, hogy a Házirendben foglalt szabályokat maradéktalanul betartja.

Szerzői jogok és védjegyek

10.1. Minden szolgáltató tulajdonában lévő felületen, ideértve Szolgáltató weboldalán, Facebook oldalán, a Fesztiválon, Rendezvényeken, online és print médiában, plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, írásos anyagok és egyéb szellemi tulajdonjogi alkotások Szolgáltató tulajdonát képezik és ezen anyagokat Résztvevők vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem közölhetik.

10.2. Szolgáltató jogosult Résztvevő rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

Vis maior

Az olyan esemény következtében előállott anyagi vagy nem anyagi kárért, amely előre nem látható és elháríthatatlan akadály (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.) eredménye és melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének felróhatóan nem tud eleget tenni, adott fél nem tartozik felelősséggel.

Az ÁSZF hatálya és módosítása

12.1 A Felek közötti jelen megállapodás magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.

12.2 A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Résztvevőt és Felhasználó valamint Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató a Felhasználót a változásokat a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően.

12.3. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Záró rendelkezések

13.1. Szolgáltató a Waterworld Park Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, melynek jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.

13.2. Szolgáltató jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

13.3. Szolgáltató által szervezett Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelésének részletei az Adatvédelmi Tájékoztatóból ismerhetők mely, amely megtalálható a Weboldalon és a Rendezvény helyszínén.

13.4. Jelen ÁSZF-fel és a Rendezvényekkel kapcsolatos, valamint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra Felek kikötik a Budapesti XII. kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2018. augusztus 09.